ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු මඟින් විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල ක්‍රියාත්ම කරන අවස්ථාවන්. කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේ.ජී.එච්.එච්.ආර්.කිරිඇල්ල මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත මෙම වැඩසටහ පැවැත්තිනි .මේ සඳහා පොලීසිය, දේශපාලන නායකයින්, ප්‍රජා සංවිධාන, ග්‍රාම නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන් හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහභාගී විය.

News & Events

28
Aug2017
කටාන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කටාන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කටාන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු මඟින් පවත්තනු ලැබු විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු මඟින් පවත්තනු ලැබු විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු මඟින් විශේෂ ඩෙංගු මර්දන...

Scroll To Top